Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://mindenevok.hu.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 1.  Általános jogi közlemény
  Mi, a Mitra-Pont Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a mindenevok.hu internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetjük, amely Weboldalon online értékesítési tevékenységet folytatunk, azaz Webáruházat működtetünk (továbbiakban: Webáruház).

A Webáruházon keresztül Ön meg tudja vásárolni egyes termékeinket, azonban ehhez szükséges bizonyos személyes adatok megadása.

Tájékoztatjuk, hogy a Webáruházban való vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, de Önnek lehetősége van regisztrálni. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót itt olvashatja el.

A jelen tájékoztatóban foglaljuk össze a Webáruházból való vásárlás, és a megvásárolt termék leszállítása miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat. Tájékoztatjuk, hogy kizárólag 18. életévét betöltött személy vásárolhat a Webáruházban, így csak nagykorú személy adatait kezeljük.

 1.  Adatkezelő megnevezése
  Neve: Mitra-Pont Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhelye és postacíme: 1011 Budapest, Halász u. 1-
  Cégjegyzékszáma: 01 09 866087
  Adószáma: 13648408-2-41.
  Email címe: mitrapont@gmail.com
  Telefonszám: 06 30 9989 018
 2.  Adatkezelés célja
  Az adatkezelés célja az egyes termékek Webáruházon keresztüli megrendelése és ezen megrendelések teljesítése, azaz a termékek leszállítása.
 3.  Adatkezelés jogalapja
  Az Ön által leadott megrendeléssel szerződés jön létre Ön és a Mitra-Pont Kft. között, így az adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, és amelynek megkötésére az Ön megkeresése alapján kerül sor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy megrendelés leadásához nem kötelező adatok kezelésére az Ön kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

 1.  Kezelt személyes adatok
  Tájékoztatjuk, hogy bizonyos adatok hiánya esetén Ön nem tud megrendelést leadni, amely esetben azonban személyes adatot sem kezelünk.

A kezelt személyes adatok köre, amelyek megadása nélkül a Webáruházban megrendelés, nem adható le és ekként a szerződés nem teljesíthető:
–    Teljes név,
–    Elérhetőség (telefon és email),
–    Szállítási cím,
–    Számlázási cím,
–    Regisztrált felhasználó esetén: regisztrációkor megadott felhasználó név.

Kérjük, hogy minden esetben valós, pontos adatokat adjanak meg. Nem vállalunk felelősséget a hiányosan, pontatlanul vagy nem valós adatok megadásából eredő következményekért.

A megrendelés leadásához és annak teljesítéséhez nem szükségszerű, de az érintett által önkéntesen megadható adatok:
–    Név, szállítási cím, e-mail cím.
Ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében a szállítási adatok rögzítése céljából használjuk fel. Tájékoztatjuk, hogy mivel ezen adatok megadása az Ön hozzájárulásán alapul, így ezen hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

Tájékoztatjuk, hogy különleges adatot, illetve a fentiekben fel nem sorolt személyes adatokat nem kezelünk, így kérjük, hogy ilyen adatokat ne küldjenek, ne osszanak meg velünk.

 1.  Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Az Ön által megrendelt termék házhozszállítása érdekében az Ön nevét, telefonszámát, szállítási címét átadjuk az MPL (Magyar Posta Zrt. logisztikai szolgáltatása) futárszolgálatnak (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. ; cégjegyzékszám: 01-10-042463; adószám: 10901232-2-44; adatvédelmi tájékoztató: https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato).

Az Ön számlája  szamlazz.hu programmal készül, melynek adatvédemi tájékoztatóját itt találja: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ A honlap üzemeltetője:

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 13421739-2-41

E-mail: info@szamlazz.hu

Tájékoztatjuk, hogy a megrendelt termékek vételárának bankkártyával való megfizetése a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2- 43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: HEN-I-1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192), biztonságos, általa használt, titkosítással ellátott webes fizetési felületén, előzetes egyenleg feltöltés és regisztráció nélkül történik, amelyről bővebb tájékoztatást itt talál:

https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion_adatkezelesitajekoztato_20180525.pdf

Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy mi, a Mitra-Pont Kft. bankkártya adatokat nem kezelünk, azokhoz nem férünk hozzá.

Tájékoztatjuk, hogy a fentieken kívüli más személy, szervezet az adatait nem ismerheti meg, ahhoz nem férhet hozzá.

 1.  Adatok kezelésének időtartama
  Az adatokat az adatkezelés céljának elérésig, azaz a megrendelt termék leszállításáig kezeljük, ezt követően azokat 3 évig tároljuk – amennyiben jogszabály nem kötelez azok további megőrzésére –, majd töröljük.

Tájékozatjuk, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számviteli bizonylatokat a termék leszállításától számított 8 évig köteles vagyunk őrizni.
Tájékoztatjuk, hogy számviteli bizonylatnak minősül a megrendelés leadása, a vásárlásról kiállított számla valamint a megrendelt termék MPL futárszolgálatnak való átadásáról, és az általuk való teljesítésről szóló dokumentum, igazolás.

 1.  Adatok tárolása
  Az Adatkezelő minden elvárható módon védi Ön személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól.

Az Ön által megadott adatokat elektronikus úton, a Nextserver Kft.-től bérelt  szerveren tároljuk.

 1.  Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei
  Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a Mitra-Pont Kft. 2. pontban meghatározott, bármely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

  A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
  Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog
Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga
Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a)    személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
b)    nincs jogalapja az adatkezelésnek; vagy
c)    tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d)    a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
e)    személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, amikor törvény határozza meg az adatkezelés időtartamát, Ön nem jogosult az adatainak törlését kérni, mivel azok megőrzésére minket jogszabály kötelez.

A fentiek alapján Ön kizárólag a nevén, szállítási címén és e-mail címén kívül a regisztráció és/vagy a vásárlás során megadott adatainak törlését  kérheti, amelynek kérelmezése esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga
Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
a)    úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
b)    a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
c)    személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
d)    Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga
Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2018. május 25. napjától